AvĂ­s Legal

1. TITULARITAT.

El titular del Lloc web borsadelloguers.com (d’ara endavant, la Web o Lloc web) és la Societat Casals Reig SL (d’ara endavant l’Empresa), amb domicili social a Torelló, Ps del Firal 1 Bxs, telèfons de contacte 938590769, Fax: 938592097 i adreça de correu electrònic: info@casalsreig.com, provista de C.I.F. núm. B-58767963 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL LLOC WEB.

La utilització d’aquesta Web implica l’atribució de la condició de “Usuari” i, si escau, l’acceptació plena de totes les disposicions incloses en aquest “Avís Legal” des del mateix moment en què s’accedeix a ell com a tal Usuari. Així mateix l’Usuari també es compromet a utilitzar els continguts i serveis disponibles a través de la Web d’acord a l’assenyalat en l’apartat de “Política de Privadesa i Protecció de Dades”.
Els continguts de la web, especialment les referències informatives i publicitàries, tret que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant.
La informació facilitada a través de la web, ha de considerar-se per l’usuari a manera d’introducció sense que pugui estimar-se com a element determinant per a la presa de decisions, declinant  l’Empresa tota responsabilitat per l’ús que pugui verificar-se de la mateixa.

L’empresa podrà alterar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc web.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. L’empresa es reserva el dret a modificar-les en qualsevol moment i sense preavís, en aquest cas, entraran en vigor des de la seva publicació en el lloc web, sent solament aplicables als Usuaris que es donin d’alta a partir d’aquesta publicació.

L’empresa no es fa responsable dels llocs web no propis als quals es pugui accedir mitjançant enllaços o vincles, o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle d’accés a un lloc web no propi és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i l’Empresa no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un enllaç o vincle aliè al lloc web del proveïdor.

No obstant això, s’autoritza a l’Usuari a realitzar enllaços o links que condueixin al Lloc web de l’Empresa sempre que: 1) Quedi constància de la identitat del seu propietari. 2) El link únicament podrà vincular a la pàgina principal o d’inici, sense reproduir-la de cap manera.3) No s’utilitzi la marca de l’Empresa o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre sobre la propietat del lloc web que estableixi el link. 4) Les pàgines o llocs de la xarxa a través dels quals es realitzi l’enllaç no han d’atemptar a la moral, a l’ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de la persona, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits en l’article 8 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. 5) La pàgina web en la qual s’estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts falsos, inexactes o il·lícits. 6) L’establiment de l’enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre l’Empresa i el propietari de la pàgina Web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació ni aprovació per part de l’Empresa dels seus continguts o serveis pel que no es declararà ni es donarà a entendre que l’Empresa ha autoritzat l’enllaç o que ha supervisat o assumit els serveis posats a la disposició de la pàgina web en la qual s’estableix l’enllaç.

l’Empresa no es fa responsable en cap concepte dels danys que poguessin dimanar de l’ús il·legal o indegut del present Lloc web. Al mateix temps, l’Empresa queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l’accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

l’Empresa es reserva el dret de modificar la present “Informació Legal”, inclosa la seva política de privadesa i comercial, amb l’objecte d’adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials, o per criteris empresarials.

L’ús del present lloc web haurà de ser conforme a la llei eximint-se l’Empresa de qualsevol responsabilitat que es pogués dimanar per un ús contrari a aquest.

3. GARANTIA DEL LLOC WEB

l’Empresa s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu Lloc web, l’Empresa o qualssevol altres dependents d’est, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè a l’organització.

Aquest Lloc web pretén reduir al mínim els problemes ocasionats per errors de caràcter tècnic. No obstant això, algunes dades o informacions continguts a les pàgines poden haver estat creats o estructurats en arxius o formats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput temporalment o es vegi afectat de qualsevol altra forma per tals problemes tècnics. l’Empresa no assumeix cap responsabilitat respecte d’aquestes fallades o errors tècnics que es presentin resultat de la consulta de les pàgines de l’Empresa, o d’aquelles altres externes objecte de reexpedició de la pàgina principal.

En qualsevol moment i sense necessitat de previ avís a l’Usuari, l’Empresa podrà dur a terme la suspensió temporal de serveis en el seu Lloc web per problemes tècnics o causes de força major. Així mateix, l’Empresa es reserva el dret a interrompre de forma temporal o definitiva els serveis facilitats a través del seu Lloc web, advertint-ho, quan així sigui possible, mitjançant un anunci en la mateixa Web.

4. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

El contingut del Lloc web és una obra original i protegida pel Dret de Propietat Intel·lectual amb tots els drets reservats a favor de l’Empresa, no permetent-se la reproducció ni transmissió en cap forma ni per cap mitjà, de part o de tot el contingut del material d’aquest Lloc web, incloent-hi sense ser limitatiu, text, gràfics, codi de disseny, etc., sense prèvia autorització de l’autor. En cap moment podrà ser objecte de còpia, modificació o *descompilación del codi font mitjançant enginyeria inversa o qualsevol altra tècnica a aquest efecte.

Tots els logotips i marques de l’Empresa es troben registrats com a marques en els registres públics corresponents, explicant d’aquesta manera amb el benefici de la fe pública registral davant qualsevol tipus de controvèrsia en aquest sentit.

Els logotips aliens a l’Empresa que poguessin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, els qui han estat o són clients actius. Per sol·licitar la seva retirada o modificació, vam pregar ens donin avís a info@casalsreig.com  o per fax al nombre 938592097.

El disseny del Lloc web és propietat exclusiva de l’Empresa, per tant, serà necessària l’autorització expressa i per escrit de l’Empresa per a la seva reproducció parcial o total, així com per a la seva explotació, distribució i comercialització en general.

Les reclamacions que poguessin interposar-se pels Usuaris en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Continguts d’aquest Lloc web hauran de dirigir-se a la següent adreça de correu electrònic: info@casalsreig.com.

5. ÚS DE “*COOKIES” I DEL FITXER D’ACTIVITAT

l’Empresa pel seu compte o per mitjà d’un tercer contractat per a la prestació de serveis de mesurament, poden utilitzar *Cookies quan un usuari navega per les pàgines del Lloc web. Les *Cookies són fitxers enviats a un navegador per mitjà d’un servidor Web per registrar les activitats de l’usuari en el Lloc web.

Les *Cookies utilitzades per l’Empresa o pel tercer que actuï en el seu nom, només registren les adrecis IP i els noms de domini utilitzats pels Usuaris, però mai informació personal, com la seva adreça de correu electrònic o les seves dades personals. D’altra banda, mai es pot extreure la informació continguda en el disc dur d’un Usuari mitjançant una *Cookie. Les *Cookies solen tenir una durada temporal, i l’Usuari pot configurar el seu navegador per ser avisat en pantalla de la recepció de *Cookies i per impedir la seva instal·lació en el seu disc dur, així com per poder conèixer el servidor que utilitza les *Cookies. Per a aquests casos, l’Usuari haurà de consultar les instruccions d’ús del seu navegador per ampliar aquesta informació.

El Lloc web de l’Empresa, utilitza les *Cookies per a les anàlisis estadístiques de la seva utilització i per millorar el servei prestat a l’Usuari. Gràcies a les *Cookies, resulta possible que el servidor de l’Empresa o el tercer que actuï en el seu nom, reconegui el navegador de l’ordinador utilitzat per l’usuari, amb la finalitat que la navegació sigui més senzilla, permetent per exemple, l’accés als usuaris que s’hagin registrat prèviament, accedir a les àrees, serveis, promocions o concursos reservats exclusivament per a ells sense haver de registrar-se en cada visita, etc. S’utilitzen també per mesurar l’audiència i paràmetres del tràfic, controlar el progrés i el nombre d’entrades.

Per utilitzar el Lloc web de l’Empresa, no resulta necessari que l’usuari permeti la instal·lació de les *Cookies que ell envia, o que envia el tercer que actuï en el seu nom, però llavors pot ser que sigui necessari que l’usuari faci l’activitat d’inici de sessió en cadascun dels serveis la prestació dels quals requereixi el registre previ o “*login”.

Els servidors Web de l’Empresa detecten de manera automàtica l’adreça IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor, que permet el posterior processament de les dades per a les finalitats estadístiques i de servei especificats: obtenir mesuraments estadístics, conèixer el nombre d’impressions de pàgines, el nombre de visites realitzades als serveis web, etc.

6. LLEI APLICABLE

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al Lloc web de l’Empresa o qualsevol dels quals d’ell depengui, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús del present lloc web, els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

Es posa a la disposició dels Usuaris els següents mitjans on podran dirigir les seves peticions, qüestions i reclamacions: Enviament per correu postal a la següent adreça: Ps del firal 1 bxs, de Torelló, enviament per correu electrònic a la següent adreça: info@casalsreig.com

Publicitat